Przejdź do treści

WS-2/2

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowane wiadukty drogowe są obiektami inżynierskimi służącymi do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowią: droga powiatowa, przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem wodnym oraz dwa pasy utwardzone dla potrzeb
utrzymania zlokalizowane przy ścianach przyczółków.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi droga powiatowa 1976R o szerokości użytkowej jezdni 2x 3,0m i poboczu szerokości 2×1,0m oraz przejście dla małych zwierząt. Skrajnia pionowa dla drogi pod obiektem wynosi 4,6m.

Stan na dzień 13.11.2023

default