Przejdź do treści

WS-2/2 70+813 Przejście dla małych zwierząt zintegrowane z dopływem spod góry Kochanówka oraz drogą powiatową 1976R

Lokalizacja: Wrocanka/Rogi

Parametry: 2 x (1,5m x 1,5m)

Wariant A
Konstrukcję nośną obiektu ukształtowano w schemacie statycznym belki ciągłej dwuprzęsłowej, o stałej wysokości konstrukcyjnej belek 1,90m. W przekroju poprzecznym zaprojektowano dwa dźwigary. Rozstaw osiowy dźwigarów w przekroju poprzecznym jest stały i wynosi 6,0m.
W przekroju poprzecznym płytę pomostową w przekroju poprzecznym zaprojektowano o grubości 0,30m. Szerokość płyt pomostu wynosi 11,9m. W miejscu zamocowania płyty w dźwigarze wykształcono skos o stałej szerokości wynoszącej 0,80m. Płytę pomostową w miejscu zamocowaniu w belce zaprojektowano o grubości 0,40m. Obustronne wsporniki o wysięgach 2,14m oraz 2,155m zaprojektowano o zmiennej grubości 0,40m w zamocowaniu i 0,24m na końcach.

Wariant B
Obiekt zaprojektowano jako ustrój ramownicowy płytowo – belkowy z betonu sprężonego, dwuprzęsłowy, o stałej wysokości konstrukcyjnej belek 1,70m. W przekroju poprzecznym zaprojektowano dwa dźwigary. Rozstaw osiowy dźwigarów w przekroju poprzecznym jest stały i wynosi 6,0m.
W przekroju poprzecznym płytę pomostową w przekroju poprzecznym zaprojektowano o grubości 0,30m. Szerokości płyt pomostów wynoszą 11,9m. W miejscu zamocowania płyty w dźwigarze wykształcono skos o stałej szerokości wynoszącej 0,80m. Płytę pomostową w miejscu zamocowaniu w belce zaprojektowano o grubości 0,40m. Obustronne wsporniki o wysięgach 2,14m oraz 2,155m zaprojektowano o zmiennej grubości 0,40m w zamocowaniu i 0,24m na końcach.

Zasadność:

Wokół przejścia występują obszary w większości otwarte o charakterze pól uprawnych. Obecna nieliczna zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa po obu stronach projektowanej jezdni. Jak w każdej sytuacji obecność cieku wodnego predestynuje do wykorzystywania danego obiektu przez faunę.
Wskazany obiekt zaprojektowano w niniejszej lokalizacji, kierując się, między innymi uwarunkowaniami środowiskowymi, które w tym przypadku, zwiększą stopień wykorzystania przez faunę, z uwagi na obecność cieku. Zamiast projektu dwóch odrębnych obiektów (MS 2/4 oraz MS 2/5) zlokalizowanych, wedle wskazań, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w bardzo bliskiej odległości od siebie (km 70+664 – MS 2/4 oraz 70+873 – MS 2/5) zdecydowano o wprowadzeniu zmiany optymalizacyjnej projektu w zakresie przebudowy cieków po w/w obiektami i projekt jednego obiektu, to jest WS 2/2 w km 70+813. Pomimo, iż obiekt znajduje się poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, niemniej w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, a także poza wyznaczonymi korytarzami migracyjnymi należy zachować przejście w stanie projektowanym. Zaznaczyć należy, iż potencjalnie każdy ciek wodny stanowi dogodny korytarz migracyjny dla drobnej zwierzyny bytującej w obszarze (płazy, gady, małe zwierzęta ziemno-wodne, oraz gryzonie, a także inne drobne ssaki). Lokalizacja strefy swobodnej migracji dla zwierzyny pod osobnym przęsłem (poza zintegrowaną z obiektem drogą powiatową) powinna skutecznie i efektywnie wpłynąć na
zwiększenie stopnia wykorzystania obiektu przez zwierzęta.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (stan aktulany na 27.10.2022)