Przejdź do treści

WS-1/5

Wiadukt drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa DP 1974R zespolona z chodnikiem oraz ścieżką rowerową.

Przeznaczenie i program użytkowy projektu
Projektowany most jest obiektem inżynierskim służącym do przeprowadzenia drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, która stanowi droga powiatowa DP15.
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodę stanowi jednojezdniowa droga powiatowa o skrajni szerokości 6,0 m i wysokości 4,60 m wraz z chodnikiem o szerokości 2,23m.

Stan na dzień 13.11.2023

Stan na dzień 17.10.2023

Stan na dzień 16.09.2023

Stan na dzień 06.08.2023