Przejdź do treści

PZGd-2/3 75+083 Przejście dla dużych zwierząt (przejście suche)

Lokalizacja: Równe
Parametry: 50 – 53 m szerokości
Zasadność: W bezpośrednim otoczeniu projektowanej drogi zlokalizowane są siedliska cenne, wchodzące w zakres obszaru natura 2000 PLH 180011 po prawej stronie oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, po lewej. Przeważają tereny o charakterze pól uprawnych oraz terenów łąkowych. Ponadto nieliczne zadrzewienia charakterystyczne dla obszarów dolin rzecznych. Dolina rzeki Jasiołka po prawej stronie drogi. Uwarunkowania sprzyjają wzmożonym wędrówkom fauny. Obiekt typu górnego o zaprojektowanych parametrach, to jest szerokości 50 – 53 m każdorazowo wskazywany jest jako efektywnie wykorzystywany, z uwagi na łatwe wkomponowanie w krajobraz oraz brak elementów infrastruktury, wymuszających adaptację fauny.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (stan aktulany na 17.10.2022)