Przejdź do treści

PZDs-2/2 74+180 Przejście dla średnich zwierząt (przejście suche)

Lokalizacja: Równe
Parametry: 6,0 x 2,5
Zasadność: Tereny otaczające projektowaną drogę ekspresową są dogodne do podejmowania wędrówek zróżnicowanych grup zwierząt. Po prawej stronie projektowanej jezdni równolegle biegnąca dolina rzeki z siedliskami predestynującymi do występowania wysokiej bioróżnorodności w terenie, po lewej tereny otwarte o charakterze pól uprawnych z nielicznymi zadrzewieniami, w dalszym oddaleniu występują rozległe zadrzewienia.
Obiekt jest zlokalizowany poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, jednakże w bliskiej odległości od Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz PLH 180011, a także poza zasięgiem wyznaczonych korytarzy ekologicznych. Niemniej jednak uwarunkowania środowiskowe, a także sąsiedztwo doliny rzeki Jasiołka predestynuje do wysokiej efektywności przejścia w okresie eksploatacji drogi ekspresowej. Zachowanie przedmiotowego obiektu ma znaczenie dla zachowania spójności sąsiadujących z drogą obszarów chronionych, przede wszystkim obszaru Natura 2000 PLH 180011. Należy zachować obiekt. Przedmiotowe rozwiązanie ograniczy potencjalny negatywny wpływ budowy i eksploatacji drogi na faunę, poprzez zwiększenie możliwości przekraczania bariery w miejscach dogodnych siedliskowo.
Parametry: Zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach samodzielne przejścia dla zwierząt średnich winny mieć wymiary: szerokość minimum 6 m, wysokość minimum 2,5 m. Pozostając w zgodzie z zapisami DŚU, takie właśnie wymiary przyjęto dla obiektu PZDs-2/2. Warunek współczynnika względnej ciasnoty (przejścia dla zwierząt średnich powyżej 0,7) jest spełniony.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (stan aktulany na 17.10.2022)