Przejdź do treści

PZDs-2/1 72+017 Przejście dla średnich zwierząt (przejście suche)

Lokalizacja: Wrocanka

Parametry: 6,0 x 2,5

Zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach samodzielne przejścia dla zwierząt średnich winny mieć wymiary: szerokość minimum 6 m, wysokość minimum 2,5 m. Pozostając w zgodzie z zapisami DŚU, takie właśnie wymiary przyjęto dla obiektu PZDs-2/1. Warunek współczynnika względnej ciasnoty (przejścia dla zwierząt średnich powyżej 0,7) jest spełniony.

Wariant A
Konstrukcję niosącą zaprojektowano jako ramę żelbetową otwartą o wymiarach wewnętrznych 6,0×5,0m. Schemat statyczny, jaki przyjęto do obliczeń to układ ramowy z uwzględnieniem współpracy konstrukcji z gruntem. Długość części przelotowej wynosi 24,7m. Grubość rygla
górnego wynosi 0,65m. Powierzchnię rygla zaprojektowano o spadku daszkowym równym 4%. Grubości ścian wynoszą 0,6m, natomiast szerokość stopy fundamentowej jest równa 3,6m. Nasyp drogowy podtrzymują skrzydła usytuowane pod kątem 45° do osi przejścia.


Wariant B
Konstrukcję niosącą zaprojektowano jako ramę żelbetową zamkniętą o wymiarach wewnętrznych 6,0×5,0. Schemat statyczny, jaki przyjęto do obliczeń to układ ramowy z uwzględnieniem współpracy konstrukcji z gruntem. Długość części przelotowej wynosi 24,7m. Grubość rygla górnego wynosi 0,65m. Powierzchnię rygla zaprojektowano o spadku daszkowym równym 4%. Grubości ścian oraz rygla dolnego wynoszą 0,6m. Nasyp drogowy podtrzymują skrzydła usytuowane pod kątem 45° do osi przejścia.

Zasadność:

Zasadność: W otoczeniu przejścia dominują krajobrazy otwarte o charakterze pól użytkowanych rolniczo oraz nielicznych skupisk zadrzewień. Ponadto po prawej stronie projektowanej jezdni zlokalizowana jest nieliczna zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa, a po lewej, w odległości około 220 m, istniejąca droga krajowa nr 19. W dalszym oddaleniu dolina rzeki z cennymi przyrodniczo obszarami. Obiekt jest zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, co w dalszym otoczeniu od samego obiektu może wpływać na liczne występowanie zwierzyny (z uwagi na lokalizację doliny rzecznej i obszarów o znacznych powierzchniach zalesienia). Niniejszy obiekt stanowi zamianę za wskazany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obiekt MS 2/6 w km 72+019 i stanowi suchy obiekt, z uwagi na brak cieku w
niniejszej lokalizacji. Zaproponowane rozwiązanie projektowe dla przedmiotowego obiektu wypełnia wymagania zawarte w DŚU. Na dalszym etapie projektowania przedstawione rozwiązania związane z planowaną inwestycją będą podlegały ponownej ocenie oddziaływania na środowisko.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (stan aktulany na 27.10.2022)