Przejdź do treści

MS-2/8 73+778

Lokalizacja: Równe

Parametry: 2 x (1,5-1,60 x 1,5)
Zgodnie z zapisami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnoszącymi się do przejść dla małych zwierząt zespolonych z ciekiem, po obu stronach cieku należy przewidzieć półki lub gruntowe pasy terenu i określa ich następujące minimalne wymiary: szerokość każdej półki/pasa terenu powinna być nie mniejsza niż szerokość koryta cieku i nie mniejsza niż 0,5 m, a wysokość od półki/pasa terenu do spodu konstrukcji przejścia powinna być większa niż 1,5 m. Jako że pojęcie szerokości koryta cieku bywa nieprecyzyjne i różnie interpretowane przez różnych specjalistów, szerokość półki określono na podstawie szerokości zwierciadła wody w przepływie Q50% (przepływ dwuletni – statystyczne prawdopodobieństwo pojawienia raz na 2 lata). Szerokość zwierciadła wody w przepływie Q50% dla rowu R-Nr-6 określono na 1,49 m. Warunek współczynnika względnej ciasnoty (przejścia dla zwierząt małych powyżej 0,07) jest spełniony. Biorąc pod uwagę powyższe, zastosowane wymiary stref przeznaczonych do migracji zwierząt: 2 x (1,5-1,60 x 1,5) spełniają warunki DŚU odnośnie minimalnej szerokości oraz wysokości dla przejść dla zwierząt małych
zespolonych z ciekiem lub rzeką.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (stan aktulany na 17.10.2022)