Przejdź do treści

ES-2/2 74+368

Lokalizacja: Równe

Parametry:
– Rozpiętość teoretyczna (w osi S19) Lt = 42,0+6×55,0+42,0m
– Długość całkowita Lc= 416,0m
– Długość pomiędzy końcami skrzydeł LP= 443,26m; LL=439,6m
– Szerokość obiektu jezdnia prawa B1 = 12,0m
– Szerokość obiektu jezdnia lewa B 2 = 12,0m

Obiekt ES-2/2 został ujęty w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla omawianej inwestycji jako „estakada w ciągu drogi S19 z funkcją przejścia dolnego dla średnich zwierząt; przejście zintegrowane z rz. Jasiołką” i wskazany w kilometrażu 74+517. W Koncepcji obiekt zaprojektowano w km 74+368, co jest tożsamą lokalizacją do zapisów DŚU, a różnica w kilometrażu wynika z uszczegółowienia projektu niwelety oraz szczegółowego rozeznania geomorfologii terenu. Długość całkowita obiektu ES-2/2 to 416 m (rozstaw podpór 42,00+6*55,00+42,00).

WARIANT A
Konstrukcję nośną estakad ukształtowano w układzie belki ciągłej o przekroju skrzynkowym. Rozpiętości poszczególnych przęseł wynoszą: 42,0m+6*55,0m+42,0m. Długość całkowita ustroju wynosi 416,0m. Wysokość ustrojowa w osi konstrukcji jest stała i wynosi 3,61m.
Przekrój skrzynkowy przyjęto jako jednokomorowy o skośnych środnikach. Nad podporami zaprojektowano przepony, w których pozostawiono przejścia dla obsługi. Płytę pomostową obu obiektów w środkowej części zaprojektowano o grubości 0,25m, natomiast w miejscu zamocowania płyty pomostowej w środniku zwiększono grubość płyty do 0,50m. Obustronne wsporniki o wysięgach lw1=2,92m i lw2=2,95m zaprojektowano o zmiennej grubości od 0,55m w zamocowaniu do 0,24m na końcach. Płytę dolną zaprojektowano o zmiennej grubości od 0,25m w przęśle do 1,00m nad podporą pośrednią. Dodatkowo w miejscu połączenia płyty dolnej ze środnikiem grubość płyty zwiększono o 0,25m na całej długości. Szerokość środników na całej długości obiektu jest stała i wynosi 0,50m. Konstrukcję niosącą zaprojektowano z betonu sprężonego B60 (C50/60) przy założeniu, że będzie ona wykonana metodą nasuwania podłużnego. Założono realizację sprężenia kablami o przekroju liny 150mm2
i nominalnej wytrzymałości na rozrywanie R=1860MPa.

WARIANT B
Konstrukcję nośną estakad ukształtowano w układzie belki ciągłej o przekroju skrzynkowym stalowym zespolonym z płytą pomostową. Rozpiętości poszczególnych przęseł wynoszą: 42,0+6*55,0+42,0. Długość całkowita ustroju wynosi 416,0m. Wysokość ustrojowa w osi konstrukcji jest stała i wynosi 3,61m. Przekrój skrzynkowy przyjęto jako jednokomorowy o skośnych środnikach. Płytę pomostową obu obiektów w środkowej części zaprojektowano o grubości 0,25m, natomiast w miejscu zamocowania płyty pomostowej w środniku zwiększono grubość płyty do 0,50m. Obustronne wsporniki o wysięgach lw1=2,82m i lw2=2,79m zaprojektowano o zmiennej grubości od 0,55m w zamocowaniu do 0,24m na końcach.

Posadowienie
Przyjęto pośrednie posadowienie obiektu na palach CFA o średnicy ø1000mm. Należy zagłębić się do warstw nośnych. Przyjęto długości pali dla poszczególnych podpór:
Podpora A : L = 9,0m
Podpora B : L = 7,0m
Podpora C : L = 13,0m
Podpora D : L = 11,0m
Podpora E : L = 8,0m
Podpora F : L = 10,0m
Podpora G : L = 14,0m
Podpora H : L = 12,0m
Podpora I : L = 14,0m

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny na ortofotomapie (aktualne na dzień 17.10.2022)

Wykorzystano materiały należące do GDDKiA.